Všeobecné obchodné podmienky


Payment term start date – the terms payment clock is triggered on the receipt of a valid and accurate invoice
 • Invoices (where legally allowed) should be provided via email soft copy
 • Invoices can be received in these formats:  PDF (Pdf+text preferred or Pdf), TIFF, MS
 • Word or MS Excel
 • One invoice per email please
 • Black and white invoices are preferred

Invoices must contain the following to avoid being returned for correction:

 • Legal company name of supplier
 • Purchase order number clearly displayed on the invoice – if not purchase order related, the Unisys contact name must be indicated on the invoice
 • Correct Unisys Bill To name (found on PO)
 • GST/VAT or Tax registration number
 • Ship to address
 • Bank or remit to details

​Failure to comply with the above requirements could result in payment delays and invoices returned for correction. Payment terms may reset upon receipt of a corrected invoice.

Please ensure that your department responsible for invoicing is informed of these requirements.​​​​​


 1. Definície
  “Dodávky” predstavujú tovary, materiály, produkty, softvér, technické údaje, duševné vlastníctvo, kresby, osobný majetok, personál, služby, alebo položky špecifikované a/alebo uvedené v tejto obchodnej objednávke pre úèely interného použitia a nákupu zo strany kupujúceho.

 2. Akceptácia obchodnej objednávky
  Táto obchodná objednávka predstavuje ponuku kupujúceho smerom k predávajúcemu a po akceptácii zo strany predávajúceho sa stáva záväzným kontraktom podl′a podmienok v nej uvedených, alebo samotným zaèatím plnenia podl′a toho, ktoré nastáva skôr. Akékol′vek podmienky navrhované predávajúcim pri uznaní alebo akceptácii ponuky kupujúceho, ktoré sa nejakým spôsobom líšia, alebo nieèo pridávajú k podmienkam uvedeným v tejto obchodnej objednávke, nebudú pre kupujúceho záväzné a budú zrušené a neúèinné, okrem rozsahu, ktorý bol zo strany pracovníka(ov) obstarávania kupujúceho výslovne akceptovaný v písomnej forme.

 3. Údaje
  Predávajúci potvrdzuje, že vlastní všetky súvisiace špecifikácie, výkresy a dokumenty (vrátane, ale nielen, výkazov prác) potrebné na plnenie svojich záväzkov podl′a tejto obchodnej objednávky v cene a harmonograme uvedenom na tejto obchodnej objednávke, alebo v jej prílohách. Všetky takéto dokumentácie sa budú považovat′ za súèast′ tejto obchodnej objednávky.

 4. Balné a poštovné
  Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak v písomnej forme, dodávky sa budú uskutoèòovat′ podl′a pokynov na tejto obchodnej objednávke bez poplatkov za balenie alebo uskladnenie. Dodávky budú primerane balené tak, aby boli zaruèené najnižšie dopravné náklady a v súlade s požiadavkami prepravcov na prepravu podl′a tejto obchodnej objednávky. Ak o to kupujúci požiada, použije predávajúci prepravcu(ov) podl′a výberu kupujúceho. Èísla objednávky kupujúceho musia byt′ jasne vyznaèené na všetkých obaloch, dopravných listoch a objednávkach na prepravu. Dodávka bude musiet′ jasne a nezvratne oznaèovat′ poèty a váhu pre kupujúceho. Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak v písomnej forme, predávajúci neodošle zásielky pred dohodnutým termínom alebo v èiastoènom plnení. Riziko straty zásielky bude niest′ predávajúci až do momentu dodávky zásielky na mieste urèenom v tejto obchodnej objednávke. Dodávka podl′a dohodnutého harmonogramu je hlavnou podmienkou tejto obchodnej objednávky.

 5. Dane a Clá
  Ceny uvedené v tejto obchodnej objednávke sú vrátane všetkých súvisiacich daní a ciel, okrem štátnych a miestnych daní z predaja a užitia, ktoré môžu byt′ podl′a zákona prenesené na kupujúceho. Tieto dane z predaja a užitia budú položkovite uvedené na faktúre vystavenej predávajúcim. Táto obchodná objednávka bude obsahovat′ všetky súvisiace colné poplatky a práva na vrátenie cla pri importe, ak také existujú, vrátane práv z náhrady a práv, ktoré môžu byt′ udelené dodávatel′mi predávajúceho, a ktoré predávajúci prenesie na kupujúceho. Predávajúci súhlasí s tým, že bude informovat′ kupujúceho o existencii všetkých takýchto práv a poskytne takéto dokumenty, ktoré budú požadované na získanie takýchto vratiek cla, ak sa ich kupujúci vopred nevzdá písomnou formou. Predávajúci súhlasí, že potvrdí kupujúcemu krajinu pôvodu pri všetkých dodávkach uskutoènených v rámci tejto obchodnej objednávky.

 6. Splatnost′ a ceny
  Ak táto obchodná objednávka výslovne neuvádza inak, tak splatnost′ faktúry bude štyridsat′ pät′ (45) dní odo dòa kedy kupujúci obdržal korektne vystavenú faktúru predávajúceho. „Korektne vystavená“ faktúra bude obsahovat′ èíslo tejto obchodnej objednávky a bude odoslaná na adresu platitel′a uvedenú na tejto obchodnej objednávke. Predávajúci potvrdzuje, že ceny uvedené na faktúre, resp. zaplatené kupujúcim neprevyšujú ceny aktuálne úètované iným zákazníkom predávajúceho za dodávky totožnej, resp. výrazne podobnej podstaty a v totožných, resp. výrazne podobných množstvách ako predmetná dodávka. Predávajúci refunduje, alebo kupujúci môže zapoèítat′ sumy ním zaplatené nad úroveò takýchto cien z následných faktúr.

 7. Zapoèítanie
  Kupujúci má právo kedykol′vek zapoèítat′ akúkol′vek sumu splatnú v ktoromkol′vek èase kupujúcemu (alebo sesterskej, èi dcérskej spoloènosti kupujúceho) zo strany predávajúceho voèi akejkol′vek sume splatnej v ktoromkol′vek èase predávajúcemu zo strany kupujúceho.

 8. Záruky
  Predávajúci sa zaruèuje, že všetky dodávky budú v súlade s platnými špecifikáciami, výkresmi, popismi a príkladmi, budú novovyrobené, kvalitného dielenského spracovania a z kvalitných materiálov, bez chýb dizajnu, reklamácií, iných zat′ažení alebo bremien a budú vhodné pre úèely požadované kupujúcim. Predávajúci sa zaruèuje, že má plný titul, právo, moc a oprávnenie vstúpit′ do tejto obchodnej objednávky a plnit′ svoje záväzky z nej vyplývajúce. Predávajúci sa zaruèuje, že dodávky, ktorými sú služby, budú dodané profesionálnym a odborným spôsobom. Predávajúci sa zaruèuje, že dodávky hardvéru, softvéru a firmvéru pre úèely elektronického spracovania dát sú pripravené pre rok 2000. V prípadoch, ktorých sa to môže týkat′, sa predávajúci zaruèuje že softvér a ostatné pridružené produkty použité v kombinácii so softvérom budú vyhovovat′ platným medzinárodným štandardom (ISO) a opatreniam súvisiacim s menovými konverziami medzi zúèastnenými denomináciami EURO platnými v Európskej Únii (EU) a osobitne budú schopné korektnej prezentácie výsledkov svojich monetárnych funkcií v Euro, umožnia uvedenie a spracovanie Unisys Slovakia © 29.07.2005 Page 2 of 5 hodnôt Euro a budú korektne implementovat′ a zohl′adòovat′ požiadavky na konverziu a zaokrúhl′ovanie vyžadované zákonmi EU v období duálnych denominácií a budú tiež dodržiavat′ Euro-menové konvencie ohl′adne symbolov a kódov, vrátane používania symbolu Euro [€]. Ak dodávky dodané podl′a tejto obchodnej objednávky nebudú spåòat′ záruky v nej uvedené alebo ostatné uplatnitel′né záruky, môže kupujúci, podl′a vlastného uváženia, vrátit′ vadné alebo nevyhovujúce dodávky na náklady predávajúceho a požadovat′ za ne dobropis, refundáciu, alebo kompenzáciu, alebo požadovat′ od predávajúceho bezodplatnú nápravu, resp. výmenu akejkol′vek vadnej alebo nevyhovujúcej dodávky, vrátane, ale nielen, opätovné plnenie akejkol′vek dodávky, predmetom ktorej je plnenie služieb. Predávajúci plne hradí akékol′vek náklady spojené s opätovným odoslaním opravených, resp. náhradných dodávok. Na dodávky, ktoré majú byt′ opravené, alebo za ktoré má byt′ poskytnutá náhrada (vrátane, ale nielen, opätovné plnenie akejkol′vek dodávky, predmetom ktorej je dodávka služieb), sa budú vzt′ahovat′ opatrenia tohto odseku 8 a odseku 9 (Kontrola) takým istým spôsobom a v takom istom rozsahu ako pri pôvodných dodávkach poskytnutých podl′a tejto obchodnej objednávky. Záruky predávajúceho prejdú na kupujúceho, jeho partnerov, dcérske spoloènosti, zákazníkov, alebo užívatel′ov predmetných dodávok a nebudú sa považovat′ za výhradné podl′a žiadneho zákonného opatrenia a budú rovnocenne dostupné ako kupujúcemu, tak aj jeho partnerom, dcérskym spoloènostiam, zákazníkom, resp. užívatel′om týchto dodávok. Kontrola, schválenie, akceptácia, použitie, kompletná alebo èiastoèná úhrada predmetnej dodávky zo strany kupujúceho nebudú mat′ v žiadnom prípade vplyv na jeho záruèné práva. Predávajúci na vlastné náklady odškodní, bude bránit′ a chránit′ kupujúceho, jeho riaditel′ov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov, partnerov, dcérske spoloènosti, agentov, zákazníkov a koncových užívatel′ov pred akýmikol′vek stratami, škodami, alebo zodpovednost′ami (vrátane, ale neobmedzuje sa len na odôvodnené právne poplatky a náklady) vyplývajúcimi akýmkol′vek spôsobom z chýb v dodávkach, alebo z akejkol′vek èinnosti alebo pochybenia predávajúceho, jeho agentov, zamestnancov, resp. schválených subdodávatel′ov v súvislosti s predmetnými dodávkami. Toto odškodnenie nezbavuje predávajúceho zodpovedností vyplývajúcich zo záruk.

 9. Kontrola
  Kupujúci môže kedykol′vek, kdekol′vek a v akejkol′vek fáze výroby, resp. distribúcie kontrolovat′ a/alebo testovat′ dodávky a ak je v priestoroch predávajúceho, predávajúci mu bezodplatne poskytne akékol′vek primerané priestory a pomoc požadovanú pre bezpeènú a vyhovujúcu kontrolu a testovanie. Vyššie uvedené nezbavuje predávajúceho jeho povinnosti umožnit′ kupujúcemu vykonat′ úplnú a adekvátnu kontrolu a testovanie mimo priestorov predávajúceho. Kupujúci môže odmietnut′ èast′ alebo všetky dodávky na základe kontroly vzorky, alebo z akéhokol′vek iného dôvodu podl′a èlánku 2 Jednotného Obchodného zákonníka. Úhrada dodávky nebude vyjadrením akceptácie zo strany kupujúceho a nebude znamenat′ ani jeho vzdanie sa práva na kontrolu a/alebo testovanie dodávok, èi práva na nápravu veci. Po oznámení odmietnutia chybnej dodávky bude riziko škody z tejto dodávky spoèívat′ na predávajúcom až do momentu realizácie opätovnej dodávky, za predpokladu že sa nejaká uskutoèní, kupujúcemu. Kupujúci môže odmietnuté dodávky vrátit′ predávajúcemu, alebo ich skladovat′, v každom prípade však na riziko a náklady predávajúceho, podl′a predávajúceho inštrukcií na ïalšie naloženie.

 10. Neplnenie
  Kupujúci môže formou písomného oznámenia predávajúcemu zrušit′ túto obchodnú objednávku alebo akýkol′vek zámer, resp. objednávku na základe tejto obchodnej objednávky z dôvodu neplnenia povinností (a) ak predávajúci nedodá predmetné dodávky presne podl′a èasového harmonogramu dohodnutého v tejto obchodnej objednávke, alebo do primeraného èasu, v prípade že nie je dohodnutý konkrétny èasový harmonogram realizácie; (b) ak realizované dodávky nevyhovujú tejto obchodnej objednávke, alebo ak predávajúci neplní akékol′vek ïalšie ustanovenia vyplývajúce z tejto obchodnej objednávky, alebo ak nepostupuje ïalej v plnení èím ohrozuje plnenie podl′a tejto obchodnej objednávky v súlade s jej podmienkami; alebo (c) ak sa predávajúci kedykol′vek dostane do takej finanènej situácie, ktorá bude pre kupujúceho neuspokojivá. V prípade takéhoto zrušenia nezostane kupujúci dlžný predávajúcemu žiadnu sumu. Predávajúci dodá kupujúcemu akékol′vek dodávky, o ktoré kupujúci písomne požiada pred alebo pri zrušení, a za ktoré kupujúci zaplatí predávajúcemu priemeranú cenu za dodávky takto vyžiadané a dodané. Kupujúci môže požadovat′ akúkol′vek právne vymožitel′nú nápravu veci a predávajúci bude zodpovedný kupujúcemu za akékol′vek škody spôsobené kupujúcemu z dôvodov neplnenia povinností zo strany predávajúceho. Predávajúci bude spolupracovat′ pri akomkol′vek prechode plnenia dodávky podl′a primeraných požiadaviek kupujúceho.

 11. Zmenové konanie
  Kupujúci bude mat′ právo písomným oznámením zmenit′ podmienky tejto obchodnej objednávky, výkresy, špecifikácie, resp. ostatné popisy, èas, spôsob alebo miesto dodávky, alebo spôsob zasielania èi balenia, resp. pozdržat′ plnenie predmetnej dodávky. Po prijatí takéhoto oznámenia bude predávajúci postupovat′ promptne, aby požadovaným zmenám vyhovel. Ak takáto zmena bude znamenat′ zmenu v nákladoch dodávky, alebo v èase potrebnom pre jej realizáciu, predávajúci bez zbytoèného odkladu odošle kupujúcemu oznámenie o takejto zmene, zmluvné strany promptne prerokujú spravodlivú úpravu ceny a podl′a toho bude následne upravené aj písomné vyhotovenie tejto obchodnej objednávky.

 12. Titul.
  Unisys Slovakia © 29.07.2005 Page 3 of 5 Titul k a právo okamžitého vlastníctva všetkých tovarov, nástrojov, vybavenia, softvéru alebo materiálov dodaných predávajúcemu, resp. uhradených kupujúcim priamo alebo nepriamo pre použitie predávajúcim v spojení s touto obchodnou objednávkou bude a zostane u kupujúceho. Predávajúci (a) bude formou úhrady nákladov na náhradu niest′ zodpovednost′ za akékol′vek straty alebo škody na týchto tovaroch, nástrojoch, vybavení, softvéri alebo materiáloch pokial′ sú v jeho držbe a v tomto ohl′ade uzavrie adekvátnu poistku na akékol′vek riziká spojené s vlastníctvom majetku; (b) jasne oznaèí tento majetok, že je vo vlastníctve kupujúceho, bude ho držat′ oddelene vo svojich priestoroch a pristupovat′ k nemu dôverne tak, ako to je uvedené v tejto obchodnej objednávke; (c) udržiavat′ tento majetok v dobrom, prevádzkyschopnom stave a (d) používat′ ho výluène v súvislosti s plnením dodávky podl′a tejto obchodnej objednávky a nie na výrobu väèších množstiev ako je špecifikované, alebo ho používat′ pred plánovanou produkciou okrem prípadov, na ktoré má od kupujúceho predchádzajúci písomný súhlas. Tovary, nástroje, vybavenie, softvér alebo materiály dodané predávajúcemu nebudú zahàòat′ vládne-dodávané položky takéhoto druhu. Po realizácii tejto obchodnej objednávky predávajúci zlikviduje všetky tovary, nástroje, vybavenie, softvér, resp. materiály jemu dodané alebo uhradené kupujúcim na vlastné náklady a podl′a písomných inštrukcií kupujúceho. S výnimkou softvéru, ktorý nebol špecificky vyvinutý pre kupujúceho podl′a tejto obchodnej objednávky, (i) budú všetky dodávky výhradným vlastníctvom kupujúceho a podl′a okolností sa budú považovat′ za „dielo vykonané za úhradu“ podl′a Autorského zákona USA (èlánok 17, zbierka zákonov USA), prièom akékol′vek práva duševného vlastníctva, vlastnícke, èi priemyselné práva spojené s predmetnými dodávkami budú výhradným vlastníctvom kupujúceho; (ii) predávajúci touto obchodnou objednávkou udel′uje bez akýchkol′vek ïalších nárokov kupujúcemu všetky takéto práva k dodávkam, vrátane práva na akékol′vek rozšírenia a obnovy takýchto práv; a (iii) ak o to kupujúci požiada, predávajúci bez akýchkol′vek ïalších nárokov podpíše samostatné písomné udelenie takýchto práv kupujúcemu, alebo akýkol′vek iný dokument, ktorý môže kupujúci potrebovat′ na vytvorenie, obsluhu alebo vynutitel′nost′ takýchto práv pri dodávkach.

 13. Práva duševného vlastníctva a vlastnícke práva.
  Predávajúci na vlastné náklady odškodní, bude bránit′ a chránit′ kupujúceho, jeho riaditel′ov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov, partnerov, dcérske spoloènosti, agentov, zákazníkov a koncových užívatel′ov pred akýmikol′vek stratami, škodami, alebo zodpovednost′ami (vrátane, ale neobmedzuje sa len na odôvodnené právne poplatky a náklady) vyplývajúcimi z reklamácií porušenia akýchkol′vek existujúcich alebo budúcich autorských práv, patentov, alebo obchodných znaèiek, porušenia akýchkol′vek obchodných tajomstiev, alebo porušenia akýchkol′vek iných práv duševného vlastníctva, vlastníckych alebo priemyselných práv v súvislosti s ktoroukol′vek dodávkou. Skutoènost′, že kupujúci poskytuje predávajúcemu špecifikácie na ktorúkol′vek z dodávok nezbavuje predávajúceho jeho povinností vyplývajúcich z tejto obchodnej objednávky, ani neobmedzuje jeho zodpovednost′ v súvislosti s predmetnou dodávkou, ani neznamená, že predávajúci nebude vyžadovat′ od predávajúceho aby niesol zodpovednost′ voèi akýmkol′vek takýmto reklamáciám z dôvodu nesúladu s danými špecifikáciami.

 14. Dôvernost′ informácií
  Bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho predávajúci neposkytne žiadnej tretej strane alebo nepoužije žiadne dôverné informácie o kupujúcom, týkajúce sa tejto obchodnej objednávky alebo ostatných materiálov, ktoré chce použit′ v súvislosti s touto obchodnou objednávkou. Ak sa zmluvné strany nedohodnú konkrétne inak v písomnej forme, tak akékol′vek vedomosti alebo informácie, ktoré predávajúci poskytne kupujúcemu v súvislosti s realizáciou predmetnej objednávky, sa nebudú považovat′ za dôverné a budú sa považovat′ za získané bez akýchkol′vek obmedzení s ohl′adom na nároky tejto obchodnej objednávky.

 15. Výpoveï
  Kupujúci môže formou písomného oznámenia kedykol′vek, podl′a vlastného rozhodnutia a z jeho strany, vypovedat′ túto objednávku celkom, alebo èiastoène. Objednávka zastavenia prác alebo akákol′vek iná forma písomného oznámenia, ktorou kupujúci žiada predávajúceho okamžite prerušit′ plnenie podl′a tejto obchodnej objednávky, zaviaže predávajúceho okamžite zastavit′ práce a vykonat′ èinnosti potrebné na zmiernenie dopadov tohto oznámenia. Ak kupujúci nedoruèí predávajúcemu písomné oznámenie o pokraèovaní prác do dvadsiatich (20) dní od prijatia oznámenia o zastavení prác, tak táto obchodná objednávka sa bude považovat′ za ukonèenú zo strany kupujúceho poènúc 21. dòom od vystavenia objednávky zastavenia prác. Akákol′vek reklamácia zo strany predávajúceho nenavýši primerané preukázané náklady vzniknuté v súvislosti s plnením podl′a tejto obchodnej objednávky pred oznámením o výpovedi a v žiadnom prípade nenavýši celkovú sumu tejto obchodnej objednávky. Kupujúci uhradí predávajúcemu všetky splatné sumy preukázatel′ných a odôvodnených nákladov vzniknutých pred prijatím oznámenia o výpovedi v súvislosti s plnením podl′a tejto obchodnej objednávky.

 16. Dodržiavanie zákonov V súlade so zákonom.
  Obe strany sa zaväzujú konať v súlade so všetkými príslušnými zákonmi, zahŕňajúc, ale neobmedzujúc sa na štátnu kontrolu vývozu, Zákony o ochrane osobných údajov a informácií a protikorupčné zákony

 17. Správanie a konanie v súlade s etikou.
  Zmluvná strana potvrdzuje, že čítala a porozumela Kódex pracovného konania obchodných partnerov spoločnosti Unisys a súhlasí s jeho dodržiavaním v súvislosti s činnosťou vyplývajúcou zo Zmluvy.
  Unisys Business Partner Code of Business Conduct

 18. Omeškania
  Ak skutoèné alebo potenciálne pracovné rozpory alebo nejaké iné udalosti mimo primeranej kontroly a bez zavinenia, resp. nedbalosti predávajúceho spôsobia omeškanie, alebo ohrozia vèasnú realizáciu dodávky, predávajúci sa zaväzuje okamžite Unisys Slovakia © 29.07.2005 Page 4 of 5 písomne informovat′ kupujúceho o takomto omeškaní a zároveò poskytne všetky relevantné informácie ohl′adne omeškania. Okrem toho, predávajúci prijme všetky primerané kroky na zabránenie, resp. odstránenie príèiny takéhoto omeškania a bude sa snažit′ minimalizovat′ škody z neho vyplývajúce kupujúcemu a v plnení bude pokraèovat′ (ak dôjde k jeho prerušeniu) ihneï po odstránení príèiny omeškania. V prípade, že plnenie zo strany predávajúceho je v meškaní, alebo sa oèakáva, že bude meškat′ viac než pät′ (5) pracovných dní, môže kupujúci zo svojej strany vypovedat′ túto obchodnú objednávku formou písomnej výpovede predávajúcemu podl′a odseku 15 tejto obchodnej objednávky.

 19. Pridelenie a subkontrakt
  Ani táto obchodná objednávka ani žiadna povinnost′, resp. právo podl′a tejto obchodnej objednávky nebude delegovaná, pridelená alebo zabezpeèovaná v subdodávke bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. Akékol′vek pridelenie, ktoré nebolo uskutoènené v súlade s podmienkami tohto odseku, bude neplatné a neúèinné.

 20. Propagácia
  Predávajúci nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho žiadnym spôsobom propagovat′ alebo zverejòovat′ skutoènost′, že uzavrel kontrakt na realizáciu dodávky kupujúcemu podl′a tejto obchodnej objednávky.

 21. Poskytovanie náhrad za osobné zranenia a poškodenia majetku
  Predávajúci súhlasí, že na vlastné náklady odškodní, obháji a ochráni kupujúceho, jeho riaditel′ov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov, partnerov, dcérske spoloènosti, agentov, zákazníkov a koncových užívatel′ov voèi akýmkol′vek stratám, reklamáciám a zodpovednostiam, vrátane, ale nielen, primeraných právnych poplatkov a nákladov, za smrt′, zranenie alebo telesné poškodenie ktorejkol′vek osoby, alebo poškodenie, èi znièenie majetku (vrátane, ale nielen, straty používania akéhokol′vek majetku, alebo prítomnost′ nebezpeèných látok na nejakom majetku) zapríèineného konaním alebo nekonaním predávajúceho, jeho agentov, dodávatel′ov alebo zamestnancov v súvislosti s plnením podl′a tejto obchodnej objednávky. Poèas plnenia tejto obchodnej objednávky sa predávajúci zaväzuje, že na vlastné náklady a výdavky uzavrie platné a úèinné minimálne poistné krytie podl′a pokynov nižšie, dojednané „na základe prípadu“ a nie na základe „vznesených reklamácií“ (ak nie je uvedené inak), ktoré bude pokrývat′ jeho aktivity vykonávané podl′a tejto obchodnej objednávky, vrátane, ale nielen, krytia všetkých automobilových rizík, rizík zodpovednosti za majetok a všetkých rizík zodpovednosti vyplývajúcej z kontraktu. Všetky poistenia budú dojednané u renomovaných poist′ovní, akceptovaných kupujúcim, s aktuálnym ratingom min. A-X podl′a A.M. Ratingovej príruèky najlepších poist′ovní /A.M. Best Insurance Rating guide/, a ktoré majú licenciu na vykonávanie podnikania v krajine(ách), štáte(och), alebo provincii(ách) kde sa realizuje predmetná obchodná objednávka. Predávajúci bude mat′ uzavreté poistky s nasledujúcimi min. limitmi:

  1. Náhrady zamestnávatel′a – podl′a požiadaviek vyplývajúcich zo zákona, nariadenia, alebo vládnej smernice štátu, krajiny, teritória, alebo provincie kde sa vykonáva podnikatel′ská èinnost′, prièom zodpovednost′ zamestnávatel′a nesmie byt′ menšia než 500,000 USD na jeden prípad;
  2. Zodpovednost′ z prevádzky služobného vozidla kryje všetky vozidlá, ktoré sú alebo nie sú vo vlastníctve, a prenajaté vozidlá, ktoré sa používajú v súvislosti s plnením podl′a tejto obchodnej objednávky, prièom limity nesmú byt′ menej než 2 mil. USD na jeden prípad pri telesnom poškodení a majetkovej ujme;
  3. Všeobecná komerèná zodpovednost′ uzavretá na krytie širšieho rozsahu zodpovedností vrátane, ale nielen, krytia telesných poškodení, majetkových újm, zodpovednosti z kontraktu, produktov a ukonèených operácií, subkontraktorov, osobných škôd a škôd z propagácie, prièom kombinovaný jednorazový limit nesmie byt′ menej než 2 mil.USD na jeden prípad pri telesnom poškodení a majetkovej ujme; a
  4. Ak to pripadá do úvahy, Odbornú zodpovednost′ pokrývajúcu aktivity vykonávané podl′a tejto obchodnej objednávky, prièom limity nesmú byt′ menej než 5 mil. USD na jeden prípad (uzavretej na základe „vznesených reklamácií“).

  Tieto poistné zmluvy, s výnimkou zmluvy(úv) odbornej zodpovednosti budú uvádzat′ kupujúceho, jeho riaditel′ov, riadiacich pracovníkov, zamestnancov a agentov ako ïalšie poistené osoby a budú kryt′ všetky èinnosti vykonávané podl′a tejto obchodnej objednávky. Všetky zmluvy budú uvádzat′, že poistné krytie nie je možné materiálne menit′, zrušit′, alebo neobnovit′ bez predchádzajúcej tridsat′ (30) dòovej písomnej lehoty na oznámenie kupujúcemu. Požiadavky na poistenie, uvedené v tejto obchodnej objednávke, nemajú za ciel′ a nebudú chápané tak, že upravujú, obmedzujú, resp. znižujú náhrady škody v rámci tejto obchodnej objednávky voèi kupujúcemu zo strany predávajúceho, alebo že obmedzujú zodpovednost′ predávajúceho podl′a tejto obchodnej objednávky len na uvedené limity poistných zmlúv, ktoré je predávajúci povinný uzavriet′ podl′a tejto obchodnej objednávky, resp. akýmkol′vek iným spôsobom. Predávajúci poskytne kupujúcemu certifikáty potvrdzujúce jednotlivé poistné krytia požadované v súvislosti s touto obchodnou objednávkou pred samotným plnením podl′a tejto objednávky. Toto poistenie bude východiskom, nebude prispievat′ a nebude prevyšovat′ poistné krytie, ktoré môže kupujúci prijímat′. Poistenie predávajúceho bude obsahovat′ ustanovenie o rozdelení záujmov. Poistenie kryté týmito poistnými zmluvami sa bude vzt′ahovat′ samostatne na Unisys Slovakia © 29.07.2005 Page 5 of 5 každého poisteného voèi komu je vznesená reklamácia alebo zaèaté konanie takým istým spôsobom, ako keby bola táto poistená osoba krytá v prípade, že by daná poistná zmluva kryla len túto stranu. Zahrnutím takýchto ïalších poistených sa nebudú zvyšovat′ limity poistnej zmluvy.

 22. Nebezpeèné chemikálie a nebezpeèné látky
  Predávajúci pred odoslaním alebo prevodom akýchkol′vek chemikálií, ktoré sa podl′a ustanovení Zákona o ochrane zdravia a bezpeènosti pri práci („OSHA“) považujú za nebezpeèné, poskytne kupujúcemu kompletný a aktuálny technický list o bezpeènosti materiálov a náležite oznaèí takéto nebezpeèné chemikálie podl′a požiadaviek OSHA, týkajúcich sa štandardov oznaèovania nebezpeèných látok (29 CFR Èast′ 1910.1200 a nasl.). Všetky zásielky a prevody nebezpeèných materiálov (nebezpeèných podl′a definície opatrení Ministerstva dopravy USA („DOT“) a Prílohy A Federálneho štandardu è. 313A) uskutoèní predávajúci v súlade s požiadavkami opatrení DOT, uvedenými v 40 CFR Èast′ 171 a nasl.

 23. Vzt′ahy medzi zmluvnými stranami
  Predávajúci a kupujúci sú nezávislými kontraktormi. Niè z toho, èo je uvedené v tejto obchodnej objednávke, sa nebude považovat′ za vytvorenie partnerstva, joint venture, franchise, zamestnaneckého vzt′ahu, alebo agentúrneho vzt′ahu medzi oboma zmluvnými stranami. Žiadna zo zmluvných strán nebude mat′ právomoc ani oprávnenie zmluvne zaväzovat′ stranu druhú.

 24. Vzdanie sa nárokov.
  Akékol′vek nekonanie vo veci alebo omeškanie z ktorejkol′vek strany pri uplatòovaní nejakého práva, alebo nápravy veci sa nebude považovat′ za vzdanie sa takýchto nárokov.

 25. Úplnost′ zmluvy
  Ak sa niektorá iná zmluva výslovne neodkazuje na túto obchodnú objednávku, alebo ju výslovne neobsahuje (alebo nejakým iným spôsobom neurèuje túto obchodnú objednávku ako dodatok k takejto zmluve) a zároveò táto zmluva upravuje nejakú nadradenú objednávku, tak táto obchodná objednávka, spolu s akýmikol′vek údajmi uvedenými v odseku 3 tejto obchodnej objednávky, predstavuje úplnú zmluvu a výhradné vyjadrenie podmienok medzi zmluvnými stranami ohl′adne predmetného nákupu a predaja dodávok podl′a tejto obchodnej objednávky a ruší a nahrádza všetky predchádzajúce rokovania, komunikácie, vyjadrenia, èi dohody medzi zmluvnými stranami. Žiadne úpravy, opravy, èi zmeny ktoréhokol′vek ustanovenia v tejto obchodnej objednávke nebudú záväzné ak nebudú vypracované v písomnej forme a podpísané oprávneným(i) pracovníkom(mi) obstarávania kupujúceho. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto obchodnej objednávky bude právne príslušným súdom oznaèené za nezákonné, neplatné, alebo právne nevymožitel′né, všetky ostatné ustanovenia zostanú v plnej platnosti a úèinnosti.

 26. Právna príslušnost′
  Pre túto obchodnú objednávku budú právne príslušné zákony štátu Pennsylvánia bez uplatòovania princípov úèinnosti právnych konfliktov. Èlánky 3 až 9 Konvencie OSN o zmluvách pri medzinárodnom predaji tovarov a materiálov, vrátane Jednotného obchodného zákonníka, sa nebudú na túto obchodnú objednávku vzt′ahovat′. Zmluvné strany výslovne súhlasia s „opt-out“ a s tým, že nebudú uplatòovat′ Jednotný zákon o poèítaèových informaèných transakciách (UCITA), alebo akékol′vek iné podobné právo.

 27. Pretrvávajúce úèinky
  Všetky ustanovenia tejto obchodnej objednávky, pri ktorých sa pre ich podstatu oèakáva, že sa budú uplatòovat′ aj po skonèení tejto obchodnej objednávky, zostanú platit′ aj naïalej a zostanú právne vymožitel′né aj po tomto skonèení.

 28. Obmedzenie zodpovednosti
  Kupujúci nebude v žiadnom prípade niest′ zodpovednost′ za akékol′vek náhodné, nepriame, špeciálne, následné, alebo trestné škody, dokonca ani ak vedel, alebo mal vediet′ o možnosti takýchto škôd.

 29. Doplòujúce ustanovenia k vládnym kontraktom
  Pri dodávkach, ktoré sa týkajú, resp. sú predmetom nejakého vládneho kontraktu, platia ustanovenia uvedené v priloženom dodatku a tie sa stávajú súèast′ou tejto obchodnej objednávky.

 30. Smernica WEEE
  Vo vzt′ahu k elektrickému a elektronickému zariadeniu dodanému dodávatel′om na základe tejto objednávky pri dovoze alebo dodávke po 13. auguste 2005 do èlenského štátu Európskej Únie, dodávatel′ vyhlasuje a preberá záruku za dodržanie povinností „výrobcu“, uvedených v smernici EÚ o elektrickom a elektronickom odpade (WEEE) v znení neskorších predpisov. Dodávatel′ sa zaväzuje prevziat′ plnú zodpovednost′ za financovanie a zabezpeèenie likvidácie tohto elektrického a elektronického zariadenia po ukonèení jeho životnosti, vrátane jeho zberu, obnovy, recyklácie a likvidácie od spoloènosti Unisys, zákazníka spoloènosti Unisys, resp. iného koneèného užívatel′a v prípade, že toto zariadenie bolo dovezené do èlenského štátu EU dodávatel′om, alebo nesie jeho obchodnú znaèku.

  Pri elektrickom a elektronickom zariadení dodanom dodávatel′om na základe tejto objednávky v prípade jeho dovozu, resp. dodávke do èlenského štátu EU pred 13. augustom 2005 (vrátane), dodávatel′ zabezpeèí po ukonèení životnosti jeho zber, obnovu, recykláciu, resp. likvidáciu od spoloènosti Unisys, resp. jeho zákazníka v prípade, že toto zariadenie dodávatel′a sa nahrádza podobným zariadením dodávatel′a.

  Unisys Business Partner Code of Business Conduct​​