Warunki realizacji dostaw dla Unisys Polska Sp. z o.o.


Payment term start date – the terms payment clock is triggered on the receipt of a valid and accurate invoice
 • Invoices (where legally allowed) should be provided via email soft copy
 • Invoices can be received in these formats:  PDF (Pdf+text preferred or Pdf), TIFF, MS
 • Word or MS Excel
 • One invoice per email please
 • Black and white invoices are preferred

Invoices must contain the following to avoid being returned for correction:

 • Legal company name of supplier
 • Purchase order number clearly displayed on the invoice – if not purchase order related, the Unisys contact name must be indicated on the invoice
 • Correct Unisys Bill To name (found on PO)
 • GST/VAT or Tax registration number
 • Ship to address
 • Bank or remit to details

​Failure to comply with the above requirements could result in payment delays and invoices returned for correction. Payment terms may reset upon receipt of a corrected invoice.

Please ensure that your department responsible for invoicing is informed of these requirements.​​​​​


1.   Definicje. "Dostarczane Produkty" oznacza towary, materiały, produkty, oprogramowanie, dane techniczne, utwory i prawa własności intelektualnej, rysunki, personel, usługi lub rzeczy określone lub wymienione w niniejszym zamówieniu do użytku wewnętrznego i sprzedaży przez Kupującego.
2.   Przyjęcie zamówienia.  Niniejsze zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy przez Kupującego skierowaną do Sprzedawcy, i stanie się umową wiążącą strony na warunkach określonych w niniejszym zamówieniu z chwilą jego przyjęcia przez Sprzedawcę (wyrażonego w jakikolwiek sposób) lub przystąpienia do wykonywania zamówienia, cokolwiek nastąpi wcześniej.  Niniejsze zamówienie nie może zostać przyjęte przez Sprzedającego, w ramach potwierdzenia lub przyjęcia oferty Kupującego, z zastrzeżeniem jakichkolwiek warunków, które różnią się od warunków określonych w zamówieniu lub są w stosunku do nich warunkami dodatkowymi. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy tylko  takich warunków odmiennych lub dodatkowych, na które wyrazili zgodę należycie umocowani przedstawiciele Kupującego ds. zakupów w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.   Dane. Sprzedający potwierdza, że posiada wszelkie odpowiednie specyfikacje, rysunki i dokumenty (a w szczególności deklaracje dotyczące zakresu pracy) niezbędne dla wykonywania swoich zobowiązań wynikających z zamówienia za cenę oraz w terminie określonym w niniejszym zamówieniu lub jego załącznikach.  Przyjmuje się, że cała powyższa dokumentacja stanowi część niniejszego zamówienia.
4.   Opakowania i dostawy. Dostawy realizowane będą zgodnie ze specyfikacją na niniejszym zamówieniu bez dodatkowych opłat za opakowanie lub przechowywania, chyba że Kupujący potwierdzi na piśmie inaczej.  Dostarczane Produkty będą odpowiednio opakowane tak aby koszty transportu były jak najniższe oraz zgodnie z wymogami przewoźników towarów podlegających niniejszemu zamówieniu.  Sprzedawca będzie korzystał z jednego lub kilku przewoźników wybranych przez Kupującego, jeżeli Kupujący tego zażąda.  Numery zamówień Kupującego muszą być wyraźnie zaznaczone na wszystkich paczkach, konosamentach i zleceniach dostawy.  Podana przez Kupującego liczba lub waga dostarczonych produktów jest wiążąca.  Sprzedawca nie będzie realizował dostaw przed terminem ani nie będzie dokonywał częściowych dostaw, chyba że zostało to uzgodnione z Kupującym na piśmie.  Ryzyko przypadkowej utraty Dostarczanych Produktów ponosi Sprzedawca do czasu dostarczenia Dostarczanych Produktów do miejsca określonego w niniejszym zamówieniu.  Dostawy realizowane w terminach stanowią istotny warunek niniejszego zamówienia.
5.   Podatki i opłaty.  Ceny podane w niniejszym zamówieniu uwzględniają wszelkie należne podatki i opłaty. Wysokość podatków będzie wyszczególniona na fakturze Sprzedawcy.  Niniejsze zamówienie będzie obejmowało wszelkie związane z Dostarczanymi Produktami prawa do zwrotu cła i prawa importu zwrotnego, jeżeli takie istnieją zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, a w szczególności prawa uzyskane z tytułu wejścia Kupującego w prawa Sprzedawcy przysługujące mu jako właścicielowi Dostarczanych Produktów oraz prawa nabyte przez Sprzedającego od jego dostawców, które Sprzedawca niniejszym przenosi na Kupującego.  Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Kupującego o istnieniu takich praw oraz do dostarczenia wszelkich dokumentów jakie mogą być wymagane dla nabycia powyższych praw zwrotnych, chyba że Kupujący zrzeknie się ich na piśmie.  Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu certyfikat o kraju pochodzenia Dostarczanych Produktów, które zostały dostarczone na mocy niniejszego zamówienia.
6.   Płatności i ceny.  Jeżeli w niniejszym zamówieniu nie zostaną ustalone odmienne warunki płatności, termin płatności wynosi czterdzieści pięć (45) dni od otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury Sprzedawcy.  „Prawidłowo wystawiona” faktura zawierała będzie numer niniejszego zamówienia wysłanego na adres określony w niniejszym zamówieniu.  Sprzedawca oświadcza, że ceny podane Kupującemu lub płatne przez Kupującego nie będą wyższe od aktualnych cen pobieranych od jakiegokolwiek innego klienta Sprzedawcy za produkty, które są identyczne lub zasadniczo podobne, oraz są dostarczane takiemu innemu klientowi Sprzedawcy w takich samych lub zasadniczo podobnych ilościach jak Dostarczane Produkty.  Sprzedawca zwróci Kupującemu lub Kupujący może potrącić z kolejnych faktur wszelkie kwoty zapłacone przez Kupującego ponad powyższe ceny.
7.   Potrącenie.  Kupujący będzie zawsze uprawniony do potrącenia wszelkich kwot, które będą kiedykolwiek należne od Sprzedawcy na rzecz Kupującego z jakichkolwiek kwot należnych kiedykolwiek od Kupującego na rzecz Sprzedawcy.
8.   Gwarancja.  Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie Dostarczane Produkty będą zgodne z odpowiednimi specyfikacjami, rysunkami, opisami i wzorami oraz będą nowowytworzone, rzetelnie wykonane przy użyciu dobrych materiałów oraz wolne od wszelkich wad projektowych, roszczeń, roszczeń lub ograniczonych praw rzeczowych i mogą być wykorzystane do celów, w jakich zamierza korzystać z nich Kupujący.  Sprzedawca gwarantuje, że posiada niekwestionowany tytuł własności, prawo i umocowanie do zawarcia niniejszego zamówienia i wykonania swoich zobowiązań wynikających z zamówienia.  Sprzedawca gwarantuje, że Dostarczane Produkty będące usługami będą realizowane profesjonalnie, solidnie i fachowo.  Sprzedawca gwarantuje, że Dostarczane Produkty w postaci sprzętu, oprogramowania i firmware przeznaczonych do elektronicznego przetwarzania danych są zgodne z wymogami dotyczącymi przetwarzania i roku 2000.  Dostawca gwarantuje, że Oprogramowanie oraz inne produkty używane łącznie z Oprogramowaniem są zgodne z odpowiednimi standardami międzynarodowymi (ISO) oraz regulacjami dotyczącymi przeliczania walut pomiędzy denominacjami Euro obowiązującymi w Unii Europejskiej (UE), a w szczególności są zdolne do prawidłowego przedstawiania wyników swoich funkcji monetarnych w Euro, dopuszczają wprowadzenie i przetwarzanie wartości wyrażonych w Euro, prawidłową realizację i uwzględnienie wymogów przeliczania i zaokrąglania kwot określonych prawem UE w okresie obowiązywania podwójnych denominacji oraz przestrzeganie konwencji walutowych Euro dotyczących symboli i kodów, a w szczególności przedstawiania symbolu Euro [€].  Jeżeli Dostarczane Produkty, które dostarczane są zgodnie z niniejszym zamówieniem nie spełniają gwarancji określonych w niniejszym zamówieniu lub innych udzielonych gwarancji, Kupujący, według własnego uznania, może zwrócić na koszt Sprzedawcy wadliwe lub niezgodne z wymogami Dostarczane Produkty na poczet przyszłych dostaw, za zwrotem zapłaconej ceny lub prawem do jej potrącenia lub zażądać od Sprzedawcy naprawy albo wymiany, bezpłatnie dla Kupującego, wszelkich wadliwych lub niezgodnych z wymogami Dostarczanych Produktów, a w szczególności ponownego wykonania Dostarczanych Produktów, które stanowią usługi.  Przesyłka zwrotna do Kupującego zawierająca naprawione lub zastąpione Dostarczane Produkty jest opłacana przez Sprzedawcę.  Dostarczane Produkty, które wymagają korekty lub wymiany (a w szczególności ponownego wykonania w przypadku Dostarczanych Produktów stanowiących usługi) będą podlegały postanowieniom niniejszego artykułu 8 oraz artykułu 9 (Inspekcja) w ten sam sposób oraz w takim samym zakresie jak Dostarczane Produkty, które zostały pierwotnie dostarczone zgodnie z niniejszym zamówieniem.  Gwarancje Sprzedawcy są zastrzeżone na rzecz Kupującego, jego podmiotów powiązanych, podmiotów zależnych, klientów lub użytkowników Dostarczanych Produktów i nie wyłączają jakichkolwiek innych roszczeń przysługujących Kupującemu, jego podmiotom powiązanym, podmiotom zależnym, klientom lub użytkownikom Dostarczanych Produktów na podstawie przepisów prawa (a w tym rękojmi za wady).  Fakt, że Kupujący zbadał, zatwierdził, zaakceptował, korzystał lub zapłacił za wszystkie lub część Dostarczanych Produktów w żaden sposób nie wpływa na jego prawa z tytułu gwarancji.  Sprzedawca, na swój koszt, ochroni przed oraz zwolni z odpowiedzialności Kupującego, członków jego zarządu, kadry kierowniczej, pracowników, podmioty powiązane, podmioty zależne, agentów, klientów i użytkowników końcowych z tytułu jakichkolwiek strat, szkód lub odpowiedzialności (a w szczególności uzasadnionego wynagrodzenia doradców prawnych i poniesionych przez nich kosztów) wynikających lub będących skutkiem jakiejkolwiek wady Dostarczanych Produktów lub jakiegokolwiek działania albo zaniechania Sprzedawcy, jego agentów, pracowników lub zatwierdzonych podwykonawców w związku z Dostarczanymi Produktami.  Powyższe zobowiązanie do obrony i zwolnienia z odpowiedzialności jest zobowiązaniem dodatkowym w stosunku do zobowiązań Sprzedawcy z tytułu gwarancji.
Dostawca oświadcza i zapewnia że w stosunku do urządzeń elektrycznych i elektronicznych dostarczanych przez Dostawcę na podstawie niniejszego Zamówienia w celu importu lub dostawy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej po dniu 13 sierpnia 2005r., Dostawca będzie należycie wykonywał obowiązki "producenta" określone w Dyrektywie Komisji Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), z jej późniejszymi zmianami. Dostawca zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności za sfinansowanie oraz zorganizowanie utylizacji takich urządzeń elektrycznych i elektronicznych po ich zużyciu, włącznie z ich zbiórką, odzyskiwaniem materiałów, recyklingiem oraz utylizacją, od Unisys, klienta Unisys lub innego końcowego użytkownika w zakresie w jakim takie urządzenia były importowane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej przez Dostawcę lub są oznaczone oznaczeniami Dostawcy.
Dla urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych dostarczonych przez Dostawcę na podstawie niniejszego Zamówienia w celu importu lub dostawy przed lub w dniu 13 sierpnia 2005r. na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Dostawca zapewni zbiórkę, odzyskiwanie materiałów, recykling oraz utylizację zużytych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych od Unisys lub klienta Unisys w przypadku kiedy takie urządzenia Dostawcy są zastępowane przez podobne urządzenia Dostawcy.
9.   Inspekcja.  Dostarczane Towary mogą być badane lub testowane przez Kupującego w dowolnym czasie, miejscu oraz etapie produkcji lub dystrybucji, a jeżeli odbywać się to będzie na terenie Sprzedawcy, Sprzedawca zapewni, bez obciążenia dodatkowymi kosztami, wszelkie dodatkowe pomieszczenia i pomoc wymagane dla przeprowadzenia badania i testów w bezpieczny i wygodny sposób.  Powyższe nie zwalnia Sprzedawcy z jego zobowiązania do zezwolenia Kupującemu na przeprowadzenie pełnego i właściwego badania oraz testów poza terenem Sprzedawcy.  Kupujący może odmówić przyjęcia każdego z Dostarczanych Produktów w przypadku stwierdzenia jego niezgodności ze specyfikacjami Kupującego lub producenta.  Płatność nie stanowi akceptacji Dostarczanych Produktów przez Kupującego ani nie narusza prawa Kupującego do badania lub testowania Dostarczanych Produktów lub wykonywania jakichkolwiek innych przysługujących mu praw.  Z chwilą zawiadomienia o odmowie przyjęcia wadliwych Dostarczanych Produktów, ryzyko straty takich Dostarczanych Produktów przechodzi na Sprzedawcę do czasu ponownej dostawy, jeżeli taka nastąpi, do Kupującego.  W zależności od treści instrukcji Sprzedawcy, odrzucone Dostarczane Produkty mogą być zwrócone Sprzedawcy lub zatrzymane przez Kupującego, w każdym przypadku na ryzyko i koszt Sprzedawcy.
10.   Naruszenie.  Kupujący, na podstawie pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy, może odstąpić od niniejszego zamówienia lub jakiegokolwiek zamówienia podlegającego niniejszemu zamówieniu, z tytułu naruszenia istotnych postanowień zamówienia: (a) jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Dostarczanych Produktów ściśle w terminie określonym w niniejszym zamówieniu lub, jeżeli termin nie został podany, w rozsądnym czasie; (b) jeżeli Dostarczane Produkty, które zostały dostarczone nie są zgodne z niniejszym zamówieniem lub jeżeli Sprzedawca nie wykona którychkolwiek z innych postanowień niniejszego zamówienia lub z powodu opóźnień Sprzedającego wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z jego warunkami jest zagrożone lub (c) jeżeli sytuacja finansowa Sprzedawcy stanie się niezadowalająca dla Kupującego.    Sprzedawca dostarczy Kupującemu wszelkie Dostarczane Produkty, których dostarczenia Kupujący zażąda na piśmie przed lub w chwili odstąpienia od zamówienia, a Kupujący zapłaci Sprzedawcy za powyższe Dostarczane Produkty cenę uzgodnioną pomiędzy stronami.  Kupujący może korzystać z wszelkich praw i roszczeń dostępnych z mocy prawa, a Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wszelkie szkody poniesione przez Kupującego z powodu wystąpienia przypadku naruszenia postanowień zamówienia przez Sprzedawcę.  Sprzedawca będzie współpracował w zakresie wszelkich zmian dostaw Dostarczanych Produktów jakich Kupujący zasadnie zażąda.
11.   Zmienione Zamówienia.  Na podstawie pisemnego zawiadomienia Kupujący uprawniony będzie do zmiany warunków niniejszego zamówienia, rysunków, specyfikacji lub innych opisów, terminu, metody lub miejsca dostawy lub metody wysyłki lub opakowania albo zawieszenia dostawy Dostarczanych Produktów.  Z chwilą otrzymania powyższego zawiadomienia, Sprzedawca niezwłocznie przystąpi do wprowadzania żądanych zmian.  Jeżeli zmiany skutkują zmianą kosztu Dostarczanych Produktów lub czasu wymaganego dla ich wykonania, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego o takich skutkach, i strony będą zobowiązane do niezwłocznego wynegocjowania proporcjonalnej korekty zamówienia oraz podpisania jej w formie pisemnej.
12.   Tytuł własności.  Tytuł własności oraz prawo do natychmiastowego objęcia w posiadanie wszystkich artykułów, narzędzi, sprzętu, oprogramowania lub materiałów dostarczonych przez Kupującego do Sprzedawcy lub za które zapłacił Kupujący z przeznaczeniem do korzystania, bezpośrednio lub pośrednio, przez Sprzedawcę w związku z wykonaniem zamówienia będzie przysługiwało Kupującemu.  Sprzedawca (a) ponosi odpowiedzialność, według kosztu wymiany, za wszelkie straty lub uszkodzenia powyższych artykułów, narzędzi, sprzętu, oprogramowania lub materiałów w czasie gdy znajdowały się w jego posiadaniu i zawrze odpowiednią umowę ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka związanego z powyższym; (b) wyraźnie oznaczy powyższe jako należące do Kupującego, będzie przechowywał je oddzielnie na terenie obiektów Sprzedawcy i zachowa powyższe w poufności zgodnie z postanowieniami niniejszego zamówienia; (c) utrzyma je w dobrym stanie oraz (d) będzie ich używał wyłącznie w związku z dostawami Dostarczanych Produktów z tytułu niniejszego zamówienia, a nie w celach produkcji większych ilości niż określone lub używał ich wcześniej niż zgodnie ze standardowymi harmonogramami produkcji, chyba że uzyska uprzednią pisemną zgodą Kupującego.  Artykuły, narzędzia, sprzęt, oprogramowanie lub materiały dostarczone do Sprzedawcy nie będą zawierały tego rodzaju rzeczy przeznaczonych do wyłącznego użytku organów i władz państwowych.  Z chwilą zakończenia realizacji niniejszego zamówienia, Sprzedawca, na swój koszt, rozporządzi wszystkimi artykułami, narzędziami, sprzętem, oprogramowaniem i materiałami dostarczonymi Sprzedawcy lub opłaconymi przez Kupującego zgodnie z pisemną instrukcją Kupującego.  Z wyłączeniem oprogramowania, które nie zostało opracowane specjalnie dla Kupującego na podstawie niniejszego zamówienia, (i) wszystkie Dostarczane Produkty będą wyłączną własnością Kupującego a wszelkie Dostarczane Produkty będące utworami lub utworami zależnymi w rozumieniu artykułu 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (z późniejszymi zmianami) lub chronione na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku lub innych przepisów prawa dotyczącego ochrony praw własności intelektualnej stanowią wyłączną własność Unisys na wszystkich polach eksploatacji określonych w artykułach 50 i 74 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;  (ii) na podstawie niniejszego zamówienia Sprzedawca przenosi na Kupującego wszelkie prawa do Dostarczanych Produktów, z prawem do wyrażenia zgody na powstanie utworów zależnych i przedłużenia okresów ochronnych tych praw włącznie oraz (iii) jeżeli zażąda tego Kupujący, Sprzedawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, podpisze odrębną umowę dodatkowo dokumentującą przelew takich praw na Kupującego lub jakikolwiek inny dokument niezbędny dla Kupującego do ustanowienia, zachowania lub wykonania tych praw do Dostarczanych Produktów. Strony potwierdzają, że wynagrodzenie należne twórcy na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa, do którego Sprzedawca mógłby być uprawniony z racji swojego udziału w ewentualnym opracowaniu wszelkich praw własności intelektualnej nabytych przez Kupującego zostało wzięte pod uwagę przez strony przy określaniu ich wzajemnych zobowiązań, a w szczególności w określeniu łącznej kwoty płatności należnych Sprzedawcy od Kupującego na mocy zamówienia.
13.   Prawa własności intelektualnej i prawa zastrzeżone.  Sprzedawca, na swój koszt, będzie bronił przed powstaniem a w razie powstania (odpowiedzialności) zwolni Kupującego, członków jego zarządu, kadry kierowniczej, pracowników, podmioty powiązane, podmioty zależne, agentów, klientów i użytkowników końcowych, z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, szkód lub zobowiązań (a w szczególności uzasadnionego wynagrodzenia doradców prawnych i poniesionych przez nich kosztów) z tytułu lub w wyniku jakichkolwiek roszczeń o naruszenie istniejących lub przyszłych praw autorskich, patentów lub znaków towarowych, niezgodnego z prawem użycia jakichkolwiek tajemnic handlowych lub naruszenia jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej, praw zastrzeżonych lub przemysłowych związanych z jakimikolwiek Dostarczanymi Produktami.  Fakt, że Kupujący dostarcza Sprzedawcy specyfikacje w stosunku do jakichkolwiek Dostarczanych Produktów ani nie zwalnia Sprzedawcy z jego zobowiązań wynikających z niniejszego zamówienia, ani nie ogranicza zobowiązań Sprzedawcy związanych z Dostarczanymi Produktami, ani też nie stanowi zobowiązania Kupującego do zwolnienia Sprzedawcy z odpowiedzialności z tytułu któregokolwiek z powyższych roszczeń, które powstałoby w związku ze stworzeniem przez Sprzedającego produktu odpowiadającego specyfikacjom Kupującego.
14.   Informacje poufne.  Z wyłączeniem przypadków kiedy ujawnienie informacji poufnej jest wymagane na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie ujawni żadnej osobie trzeciej ani nie wykorzysta żadnych informacji poufnych Kupującego dotyczących niniejszego zamówienia ani żadnych innych materiałów przeznaczonych do wykorzystania w związku z niniejszym zamówieniem bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego.  Strony uznają, że w braku odmiennego pisemnego oświadczenia Sprzedawcy, wszelka wiedza lub informacje, które Sprzedawca ujawni Kupującemu w związku z nabyciem któregokolwiek z Dostarczanych Produktów nie stanowią informacji poufnych i takowa wiedza i informacje zostają ujawnione Kupującemu bez żadnych ograniczeń co do ich dalszego ujawniania.
15.   Wypowiedzenie.  Kupujący, według swojego wyboru, może w dowolnym czasie wypowiedzieć niniejsze zamówienie, w całości lub w części, poprzez złożenie pisemnego wypowiedzenia.  Polecenie zaprzestania prac lub jakakolwiek inna forma pisemnego wypowiedzenia zawierająca instrukcję dla Sprzedawcy do natychmiastowego przerwania realizacji niniejszego zamówienia zobowiązuje Sprzedawcę do natychmiastowego przerwania prac oraz podjęcia wszelkich działań niezbędnych do ograniczenia niekorzystnych skutków wypowiedzenia.  Jeżeli Kupujący nie zawiadomi Sprzedawcy na piśmie o wznowieniu prac w ciągu dwudziestu (20) dni od swojego pierwotnego polecenia zaprzestania prac, niniejsze zamówienie zostanie uznane za rozwiązane przez Kupującego z początkiem dwudziestego pierwszego (21) dnia po pierwotnym poleceniu zaprzestania prac.  Wszelkie roszczenia Sprzedawcy nie przekroczą uzasadnionych, udokumentowanych kosztów jakie poniósł w ramach wykonywania niniejszego zamówienia przed wypowiedzeniem, a w żadnym przypadku nie przekroczą łącznej kwoty niniejszego zamówienia.  Kupujący zwróci Sprzedawcy wszelkie płatności należne Sprzedawcy za udokumentowane i zasadne koszty poniesione przez Sprzedawcę przed otrzymaniem zawiadomienia Kupującego o wypowiedzeniu realizacji niniejszego zamówienia.
16.   Przestrzeganie prawa. Każda ze stron będzie przestrzegac wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególnosci przepisów dotyczących panstwowej kontroli eksportu, prywatnosci i ochrony danych oraz przepisów antykorupcyjnych.
17.   Etyczne postępowanie. Sprzedawca potwierdza, że zapoznal się z Kodeksem postępowania w biznesie dla partnerów handlowych Unisys i zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu w związku ze swoim swiadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy.
18.   Opóźnienia.  W każdym przypadku gdy faktyczne lub potencjalne spory pracownicze lub inne zdarzenia pozostające poza racjonalną kontrolą oraz nie wynikające z winy lub braku należytej staranności po stronie Sprzedawcy, opóźniają lub zagrażają opóźnieniem terminowej dostawy Dostarczanych Produktów, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego na piśmie o opóźnieniu z uwzględnieniem wszystkich stosownych informacji dotyczących opóźnienia.  Sprzedawca podejmie ponadto wszelkie uzasadnione kroki w celu uniknięcia lub usunięcia przyczyny powyższego opóźnienia oraz zminimalizowania szkód wynikających z takiego opóźnienia wobec Kupującego oraz podejmie ponownie realizację zamówienia (jeżeli została zawieszona) niezwłocznie po usunięciu przyczyny opóźnienia.  Jeżeli realizacja zamówienia przez Sprzedawcę zostanie opóźniona lub przewidywane jest takie opóźnienie o więcej niż pięć (5) dni roboczych, Kupujący, na podstawie pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy, może wypowiedzieć niniejsze zamówienie zgodnie z postanowieniami artykułu 15 niniejszego zamówienia.
19.   Przelew i podzlecenie.  Ani niniejsze zamówienie, ani zobowiązania lub prawa wynikające z niniejszego zamówienia nie mogą być delegowane, cedowane lub podzlecane bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego.  Wszelkie cesje, które zostały dokonane niezgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu są nieważne i nieskuteczne.
20.   Reklama.  Sprzedawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego, nie będzie w żaden sposób reklamował się ani publicznie ogłaszał, że Sprzedawca otrzymał zlecenie na dostarczenie Kupującemu Dostarczanych Produktów zgodnie z niniejszym zamówieniem.
21.   Odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub mienia. Sprzedawca zobowiązuje się, że na swój koszt zwolni Kupującego, członków jego zarządu, kadry kierowniczej, pracowników, podmioty zależne, podmioty powiązane, agentów, klientów i użytkowników końcowych  z odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wszelkich strat i roszczeń, a w szczególności z tytułu uzasadnionego wynagrodzenia doradców prawnych i poniesionych przez nich kosztów, śmierci, uszkodzenia ciała lub niepełnosprawności jakiejkolwiek osoby lub uszkodzenia albo zniszczenia majątku (a w szczególności utraty korzystania z jakiegokolwiek majątku lub istnienia substancji niebezpiecznych na jakiejkolwiek nieruchomości) spowodowanych lub wynikających z czynności lub zaniechań Sprzedawcy, jego agentów, dostawców lub pracowników w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia.  W okresie realizacji niniejszego zamówienia Sprzedawca utrzyma w mocy, na swój koszt, ubezpieczenie o minimalnej sumie ubezpieczenia zgodnej z podanymi poniżej, uzależnionej od wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem a nie od zgłoszenia roszczenia (chyba że zaznaczono inaczej), obejmujące działania realizowane na mocy niniejszego zamówienia, a w szczególności ubezpieczenia wszelkich ryzyk związanych z samochodami, mienia oraz zobowiązań umownych.  Wszystkie umowy ubezpieczenia zostaną zawarte w renomowanych towarzystwach ubezpieczeniowych, które zostaną zaakceptowane przez Kupującego oraz posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w kraju(ach), w którym wykonywane jest zamówienie.  Sprzedawca będzie utrzymywał ubezpieczenie zgodne z limitami odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń powszechnie stosowanymi w obrocie gospodarczym, z zastrzeżeniem jednakże ze w każdym przypadku takie limity odpowiedzialności powinny być nie niższe niż limity uzgodnione lub w innej pisemnej formie uzgodnione z Kupującym. Ochrona ubezpieczeniowa nie może być w istotnym zakresie zmieniona lub nie odnowiona bez uprzedniego, trzydziestodniowego (30 dni) zawiadomienia na piśmie do Kupującego. Wymogi ubezpieczeniowe zawarte w niniejszym zamówieniu nie mają na celu ani nie powinny być interpretowane jako zmieniające lub ograniczające zobowiązania Sprzedawcy do zwolnienia z odpowiedzialności Kupującego udzielone Kupującemu w niniejszym zamówieniu przez Sprzedawcę lub ograniczenie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niniejszego zamówienia do limitów polis, które Sprzedawca zobowiązany jest posiadać zgodnie z niniejszym zamówieniem lub w jakikolwiek inny sposób. Sprzedawca dostarczy Kupującemu polisy ubezpieczeniowe potwierdzające posiadanie ubezpieczenia wymagane na mocy niniejszego zamówienia przed realizacją zamówienia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie ubezpieczenia zapewnionego przez Sprzedawcę nie będzie zależna lub powiązana z ochroną ubezpieczeniową jaką Kupujący może utrzymywać we własnym zakresie.
22.   Niebezpieczne substancje i niebezpieczne preparaty.  Przed wysłaniem lub przekazaniem jakichkolwiek niebezpiecznych substancji lub niebezpiecznych preparatów, zgodnie z ich definicją zawartą w ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (wraz z jej zmianami lub aktami prawnymi ją zastępującymi), Sprzedawca dostarczy Kupującemu prawidłowo wypełnioną i podpisaną kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego oraz oznaczy dane niebezpieczne substancje lub preparaty w odpowiedni sposób. Wszelkie dokonywane przez Sprzedawcę transporty lub wysyłki jakichkolwiek niebezpiecznych substancji lub preparatów realizowane będą zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami prawa. 
23.   Charakter stosunku prawnego pomiędzy stronami.  Sprzedawca i Kupujący są niezależnymi podmiotami gospodarczymi.  Żadne postanowienia niniejszego zamówienia nie zostaną uznane za stwarzające stosunek spółki cywilnej, joint venture, franchisingu, zatrudnienia lub umowy agencji pomiędzy stronami.  Żadna ze stron nie jest uprawniona ani nie ma praw do podejmowania zobowiązań w imieniu drugiej strony.
24.   Zrzeczenie. Niewykonanie lub opóźnienie którejkolwiek ze stron w wykonywaniu jakiegokolwiek prawa lub dochodzeniu roszczenia nie stanowi zrzeczenia się powyższych.
25.   Zupełność umowy.  Jeżeli nie istnieje inna umowa inkorporująca niniejsze zamówienie do swoich postanowień przez odniesienie (lub w inny sposób powoduje, że niniejsze zamówienie uzupełnia postanowienia takiej umowy), która zawiera postanowienia regulujące rozstrzyganie konfliktu pomiędzy jej treścią a treścią zamówienia, wówczas niniejsze zamówienie, łącznie z wszelkimi danymi określonymi w artykule 3 niniejszego zamówienia, stanowi całość porozumienia i wyłączne oświadczenia o warunkach ustalonych pomiędzy stronami w związku z kupnem i sprzedażą Dostarczanych Produktów na mocy niniejszego zamówienia. W takim przypadku niniejsze zamówienie rozwiązuje oraz zastępuje wszystkie uprzednie negocjacje, porozumienia, oświadczenia lub uzgodnienia pomiędzy stronami.  Żadna zmiana ani modyfikacja którychkolwiek z postanowień niniejszego zamówienia nie będzie wiążąca jeżeli nie zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego do spraw zakupów pod rygorem nieważności.  Jeżeli właściwy sąd uzna którekolwiek z postanowień niniejszego zamówienia za niezgodne z prawem, nieważne lub nieskuteczne, wszystkie pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
26.   Obowiązujące prawo.  Niniejsze zlecenie podlega prawu polskiemu. Strony wyłączają stosowanie przepisów prawa prywatnego międzynarodowego pozwalających na zastosowanie do niniejszej umowy prawa obcego. Konwencja Organizacji Stanów Zjednoczonych dotycząca umów międzynarodowej sprzedaży towarów nie obowiązuje w stosunku do niniejszego zamówienia.
27.   Moc obowiązująca.  Wszelkie postanowienia niniejszego zamówienia, które, ze względu na ich charakter, powinny być także wykonywane po wypowiedzeniu niniejszego zawiadomienia, pozostaną w mocy i będą skuteczne po takim wypowiedzeniu.
28.   Ograniczenie odpowiedzialności.  W żadnym przypadku Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe, pośrednie, pozostające poza bezpośrednim lub normalnym związkiem przyczynowym lub kary umowne, nawet jeżeli Kupujący wiedział lub powinien wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe wyłączenie nie dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej Sprzedawcy.
29.   Postanowienia dodatkowe do umów z organami i władzami publicznymi.  W przypadku Dostarczanych Produktów wiążących się z umowami z organami i władzami publicznymi, obowiązują procedury przewidziane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dodatkowe postanowienia zawarte pisemnie przez obie strony.

   Warszawa, 22 października 2012 r.​