Všeobecné podmínky objednávání a dodání služby a zboží. Unisys s.r.o.


Payment term start date – the terms payment clock is triggered on the receipt of a valid and accurate invoice

 • Invoices (where legally allowed) should be provided via email soft copy
 • Invoices can be received in these formats:  PDF (Pdf+text preferred or Pdf), TIFF, MS
 • Word or MS Excel
 • One invoice per email please
 • Black and white invoices are preferred

Invoices must contain the following to avoid being returned for correction:

 • Legal company name of supplier
 • Purchase order number clearly displayed on the invoice – if not purchase order related, the Unisys contact name must be indicated on the invoice
 • Correct Unisys Bill To name (found on PO)
 • GST/VAT or Tax registration number
 • Ship to address
 • Bank or remit to details

​Failure to comply with the above requirements could result in payment delays and invoices returned for correction. Payment terms may reset upon receipt of a corrected invoice.

Please ensure that your department responsible for invoicing is informed of these requirements.​​​​​


 1. Definice
  „Dodávka“ znamená zboží, materiály, produkty, software, technická data, duševní vlastnictví, výkresy, osobní vlastnictví, personál, služby nebo pøedmìty urèené a/nebo uvedené v nákupní objednávce k internímu použití a dalšímu prodeji Kupujícího.

 2. Pøijetí nákupní objednávky.
  Tato nákupní objednávka pøedstavuje nabídku Kupujícího Prodávajícímu a stává se závaznou smlouvou v souladu se lhùtami a podmínkami v nákupní objednávce uvedenými ve chvíli, kdy ji Prodávající pøijme, a to vyjádøením pøijetí nebo zapoèetím plnìní podle toho, co nastane døíve. Lhùty a podmínky navržené Prodávajícím pøi potvrzení èi pøijetí nabídky Kupujícího, které se liší nebo doplòují lhùty uvedené v nákupní objednávce, nejsou pro Prodávajícího závazné a nebudou platné ani úèinné s tou výjimkou a v té míøe, v jaké je výslovnì písemnì potvrdí oprávnìný nákupèí Kupujícího.

 3. Data
  Prodávající potvrzuje, že disponuje všemi pøíslušnými parametry, výkresy a dokumenty (mimo jiné také popisem práce) nutnými k plnìní povinností podle této nákupní objednávky za cenu a v rozvrhu uvedeném v takové nákupní objednávce nebo jejích pøílohách. Veškerá taková dokumentace bude považována za nedílnou souèást této nákupní objednávky.

 4. Balné a poštovné
  Dodávky budou provedeny v souladu s nákupní objednávkou bez poplatku za balné nebo skladné, není-li písemnì s Kupujícím dohodnuto jinak. Dodávky budou vhodným zpùsobem zabaleny k zajištìní nejnižších pøepravních nákladù a v souladu s požadavky pøepravcù expedice nebo objednávek v souladu s nákupní objednávkou. Prodávající využije služeb pøepravce/pøepravcù vybraných Kupujícím, pokud o to Kupující požádá. Èísla objednávek Kupujícího musí být jasnì uvedeny na všech balících, konosamentech a expedièních pøíkazech. Závazný bude poèet nebo váha urèená Kupujícím. Prodávající neodešle v pøedstihu pøed rozvrhem ani nevypraví èásteènou zásilku, není-li jinak písemnì dohodnuto s Kupujícím. Riziko ztráty nese Kupující, dokud není Dodávka dopravena na místo urèení uvedené v nákupní objednávce. Dodávka v souladu s rozvrhem je hlavní podmínkou nákupní objednávky.

 5. Danì a poplatky
  Ceny uvedené v nákupní objednávce zahrnují všechny pøíslušné danì a poplatky, s výjimkou státních a místních daní z obratu a užívání, které mohou být podle zákona pøevedeny na Kupujícího. Takové danì z obratu a užívání budou na faktuøe Prodávajícího uvedeny samostatnì jako jednotlivé položky. Nákupní objednávka bude zahrnovat všechny související celní poplatky a práva refundace z dovozu, existují-li nìjaká, vèetnì práv vzniklých na základì substituce a práv pøípadnì nabytých od dodavatelù Prodávajícího, která Prodávající pøevede na Kupujícího. Prodávající souhlasí, že Kupujícímu oznámí existenci všech takových práv a pøedloží takové dokumenty, kterých mùže být tøeba k získání refundace, pokud se Kupující takového práva písemnì nevzdá. Prodávající souhlasí, že Kupujícímu osvìdèí zemi pùvodu Dodávek provedených na základì nákupní objednávky.

 6. Platba a ceny
  Nejsou-li v nákupní objednávce výslovnì uvedeny jiné platební podmínky, platební lhùta èiní ètyøicet pìt (45) dnù ode dne, kdy Kupující obdrží øádnì doruèenou fakturu Prodávajícího. „Øádnì doruèená“ faktura musí obsahovat èíslo nákupní objednávky a být odeslána na fakturaèní adresu uvedenou v nákupní objednávce. Prodávající prohlašuje, že ceny pøedložené nebo uhrazené Kupujícím nepøevýší stávající ceny úètované jiným zákazníkùm Prodávajícího za dodávky stejné nebo pøevážnì stejné kvality a stejné nebo pøevážnì stejné kvantity jako Dodávky. Prodávající nahradí nebo Kupující zapoète proti následným fakturám všechny èástky, které Kupující uhradí nad výši takové ceny/takových cen.

 7. Zápoèet
  Kupující má právo vždy zapoèíst jakoukoliv èástku, kterou Prodávající dluží Kupujícímu (nebo pøidružené èi dceøiné spoleènosti Kupujícího) oproti èástce splatné ze strany Kupujícího (nebo pøidružené èi dceøiné spoleènosti Kupujícího) ve prospìch Prodávajícího.

 8. Záruka
  Prodávající zaruèuje, že všechny Dodávky budou v souladu s pøíslušnými parametry, výkresy, popisy a vzorky a budou novì vyrobené, dobøe øemeslnì zpracované a z dobrých materiálù a nebudou vykazovat žádné vady v designu, právech tøetích stran, zatížení nebo zadržovacích právech a budou vhodné pro úèely zamýšlené Kupujícím. Prodávající zaruèuje, že má plný právní titul, právo, moc a oprávnìní pøijmout tuto nákupní objednávku. Kupující zaruèuje, že Dodávky tvoøené službami budou poskytnuty profesionálním a odbornì provedeným zpùsobem. Prodávající zaruèuje, že Dodávky ve formì hardwaru, softwaru a firmwaru ke zpracování elektronických dat jsou pøipraveny na pøechod na rok 2000. Je-li tøeba, Dodavatel zaruèuje, že Software a další související produkty používané v kombinaci se Softwarem splòují pøíslušné mezinárodní standardy (ISO) a pøedpisy pro pøepoèet mìny mezi denominacemi úèastnícími se na Euro v rámci Evropské unie (EU), zejména, že bude schopen správnì prezentovat výsledky svých mìnových funkcí v Euro, umožòující zavedení a zpracování hodnot v Euro, správnou implementaci a soulad s požadavky na pøepoèet a zaokrouhlování podle zákonù EU v dobì duální denominace a plnìní zvyklostí pro mìnu Euro, co se týèe symbolù a kódù, vèetnì vytváøení symbolu Euro [€]. Pokud Dodávky provedené podle této nákupní objednávky nesplòují záruky zde uvedené nebo jiné platné záruky, Unisys s.r.o © 29.07.2005 Page 2 of 5 Kupující mùže podle svého uvážení vrátit na náklady Prodávajícího vadné nebo nevyhovující Dodávky výmìnou za dobropis, refundaci nebo zápoèet, nebo požádat Prodávajícího o nápravu èi náhradu vadných èi nevyhovujících Dodávek, bez dalších nákladù pro Kupujícího, mimo jiné také o opìtovné poskytnutí Dodávek, majíli tyto formu služeb. Zpìtná pøeprava opravených nebo náhradních Dodávek bude provedena na náklady Kupujícího. Dodávky, u kterých je tøeba opravy èi náhrady (mimo jiné také opìtovné poskytnutí Dodávek, mají-li tyto formu služeb) se øídí ustanoveními èlánkù 8 a 9 (Kontrola) tohoto dokumentu stejným zpùsobem a ve stejném rozsahu jako Dodávky dodané podle nákupní objednávky pùvodnì. Záruky Kupujícího platí pro Kupujícího, jeho pøidružené a dceøiné spoleènosti, zákazníky nebo uživatele Dodávek a nemají vliv na jiné opravné prostøedky podle zákona nebo spravedlnosti, které jsou dostupné Kupujícímu, jeho pøidružených a dceøiným spoleènostem, zákazníkùm nebo uživatelùm Dodávek. Kontrola, souhlas, pøijetí, užívání nebo platba za celou nebo èást Dodávek nemá žádný dopad na práva Kupujícího podle záruk. Prodávající na své vlastní náklady odškodní a zbaví odpovìdnosti Kupujícího, èleny jeho pøedstavenstva, jeho úøedníky, zamìstnance, pøidružené nebo dceøiné spoleènosti, zástupce, zákazníky a koneèné uživatele za jakoukoliv ztrátu, škodu nebo odpovìdnost (mimo jiné také pøimìøené výdaje a náklady na právní služby) vzniklé v souvislosti nebo v dùsledku vady v Dodávce nebo z jednání èi opomenutí na stranì Prodávajícího, jeho zástupcù, zamìstnancù nebo povolených subdodavatelù v souvislosti s Dodávkou. Takové odškodnìní rozšiøuje závazky Prodávajícího podle záruk.

 9. Kontrola
  Kupující mùže Dodávku zkontrolovat a/nebo vyzkoušet v kdykoliv, kdekoliv a v kterékoliv fázi produkce èi distribuce a pokud má taková kontrola probíhat v zaøízení Prodávajícího, poskytne ten bez dalších poplatkù všechny pøimìøené prostøedky a souèinnost nutnou pro bezpeènou a vyhovující kontrolu a zkoušku. Výše uvedené nezbavuje Prodávajícího jeho povinnosti umožnit Kupujícímu plnou a odpovídající kontrolu a zkoušku mimo zaøízení Prodávajícího. Kupující mùže odmítnutí èásti nebo celé Dodávky zdùvodnit kontrolou provedenou náhodným výbìrem nebo jiným dùvodem v souladu s èl. 2 Jednotného obchodního zákoníku. Platba nezakládá pøijetí Dodávky Kupujícím ani neomezuje právo Kupujícího zkontrolovat a/nebo vyzkoušet Dodávky èi uplatnit kterékoliv z jemu dostupných opravných prostøedkù. Po oznámení odmítnutí vadné Dodávky pøechází riziko ztráty takové Dodávky na Prodávajícího, dokud není provedena opìtovná dodávka Kupujícímu, má-li k nìjaké dojít. Odmítnutá Dodávka mùže být vrácena Prodávajícímu nebo zùstat v držení Kupujícího, v každém pøípadì na riziko a náklady Kupujícího, v souladu s manipulaèními pokyny Prodávajícího.

 10. Porušení
  Kupující mùže na základì písemného oznámení Prodávajícímu zrušit nákupní objednávku nebo expedici èi objednávku v souladu s nákupní objednávkou z dùvodu porušení, (a) pokud Kupující neprovede Dodávku pøesnì v termínu uvedeném v nákupní objednávce, nebo v pøípadì, že není urèen pøesný termín, v pøimìøené dobì, (b) pokud provedená Dodávka nesouhlasí s nákupní objednávkou nebo pokud Prodávající nesplní jiné ustanovení nákupní objednávky nebo pokud postupuje tak, že by mohl ohrozit splnìní nákupní objednávky v souladu s jejími podmínkami, nebo (c) pokud Kupující kdykoliv shledá finanèní situaci Prodávající neuspokojivou. Po zrušení neponese Kupující vùèi Prodávajícímu odpovìdnost za žádnou èástku. Prodávající provede Dodávku Kupujícímu, o kterou Prodávající písemnì požádá pøed nebo po zrušení, pøièemž Kupující uhradí Prodávajícímu adekvátní hodnotu jakékoliv takto požadované a provedené Dodávky. Kupující mùže uplatnit opravné prostøedky dostupné podle zákona nebo spravedlnosti a Prodávající nese vùèi Kupujícímu odpovìdnost za všechny škody, které Kupujícímu vzniknou z dùvodu porušení na stranì Prodávajícího. Prodávající poskytne souèinnost pøi pøevodu Dodávky v souladu s pøimìøenými požadavky Kupujícího.

 11. žádost o zmìnu
  Kupující má právo zmìnit na základì písemného oznámení podmínky nákupní objednávku, výkresy, parametry nebo jiný popis, termín, zpùsob nebo místo dodání, zpùsob pøepravy èi balení nebo pozastavit provedení Dodávky. Po obdržení takového oznámení provede Prodávající ihned pøíslušné zmìny. Pokud takové zmìny zpùsobí zmìnu v nákladech na Dodávku nebo v termínu požadovaném pro splnìní Dodávky, Prodávající Kupujícímu takovou zmìnu okamžitì oznámí, strany bezodkladnì dohodnou vhodnou úpravu a tato nákupní objednávka bude odpovídajícím zpùsobem písemnì upravena.

 12. Právní titul
  Právní titul a právo okamžitého vlastnictví všech pøedmìtù, nástrojù, vybavení, softwaru nebo materiálù dodaných Prodávajícímu nebo zaplacených Kupujícím pøímo èi nepøímo k použití Prodávajícím v souvislosti s nákupní objednávkou bude a zùstane v držení Kupujícího. Prodávající (a) ponese na základì reprodukèních nákladù odpovìdnost za ztrátu nebo poškození takových pøedmìtù, nástrojù, vybavení, softwaru èi materiálu ve chvíli, kdy jsou v jeho vlastnictví, a v tomto ohledu odpovídajícím zpùsobem pojistí všechna svá rizika formou majetkového pojištìní, (b) jasnì tyto oznaèit jako náležející Kupujícímu, držet je oddìlenì v zaøízení Kupujícího a zachovat dùvìrnost v souladu s nákupní objednávkou, (c) udržovat tyto v dobrém provozním stavu a (d) používat tyto výhradnì v souvislosti s provedením Dodávky podle nákupní objednávky a nikoliv k výrobì vìtšího než uvedeného množství nebo v pøedstihu oproti bìžného výrobnímu rozvrhu s výjimkou, kdy Kupující dá svùj pøedchozí písemný souhlas. Pøedmìty, nástroje, vybavení, software èi materiály dodané Prodávajícímu nebudou Unisys s.r.o © 29.07.2005 Page 3 of 5 zahrnovat žádné vìci tohoto druhu poskytnuté státem. Po dokonèení této nákupní objednávky se Prodávající všech pøedmìtù, nástrojù, vybavení, softwaru nebo materiálù, které byly poskytnuty Prodávajícímu nebo uhrazeny Kupujícím zbaví v souladu s písemnými pokyny Kupujícího a na náklady Prodávajícího. S výjimkou softwaru, který nebyl vyvinut speciálnì pro Kupujícího podle této nákupní objednávky (i) celá Dodávka pøedstavuje jediné a výhradní vlastnictví Kupujícího, a je-li to možné, bude považována za „práci na zakázku“ v souladu s autorským zákonem Spojených státù amerických (hlava 17, zákoník Spojených státù amerických) a veškerá duševní, vlastnická a prùmyslová práva související s Dodávkou budou ve výhradním vlastnictví Kupujícího, (ii) Prodávající na základì této nákupní objednávky postupuje Kupujícímu bez další úhrady všechna taková práva na Dodávku, vèetnì práva na rozšíøení nebo obnovení takových práv a (iii) pokud tak Kupující vyžaduje, Prodávající bez další úhrady podepíše samostatné potvrzení o pøevodu takových práv Kupujícímu nebo jiný dokument potøebný k tomu, aby Kupující ustavil, udržel nebo uplatnil taková práva na Dodávku.

 13. Práva duševního vlastnictví a vlastnická práva
  Prodávající na své vlastní náklady odškodní a zbaví odpovìdnosti Kupujícího, èleny jeho pøedstavenstva, jeho úøedníky, zamìstnance, pøidružené nebo dceøiné spoleènosti, zástupce, zákazníky a koneèné uživatele za jakoukoliv ztrátu, škodu nebo odpovìdnost (mimo jiné také pøimìøené výdaje a náklady na právní služby) vzniklé na základì nebo v dùsledku nároku z porušení stávajících nebo budoucích autorských práv, patentù nebo obchodních znaèek, zcizení obchodních tajemství nebo porušení jiných práv duševního vlastnictví, vlastnických èi prùmyslových práv v souvislosti s Dodávkou. Skuteènost, že Kupující dodá Prodávající parametry kterékoliv Dodávky nezbavuje Prodávajícího odpovìdnosti v souvislosti s takovou Dodávkou ani nezakládá povinnost Kupujícího zbavit Prodávajícího odpovìdnosti za nárok, který vznikne na základì plnìní takových parametrù.

 14. Dùvìrné informace
  Prodávající nepostoupí tøetí stranì ani nevyužije žádných dùvìrných informací Kupujícího, co se týèe nákupní objednávky nebo jiného materiálu urèeného k použití v souvislosti s nákupní objednávkou bez pøedchozího písemného souhlasu Kupujícího. Znalosti èi informace, které mùže Prodávající sdìlit Kupujícímu v souvislosti s provedením Dodávky, nebudou považovány za dùvìrné informace a budou získány bez jakýchkoliv omezení jako souèást úhrady za tuto nákupní objednávku, nebude-li s Kupujícím písemnì dohodnuto jinak.

 15. Ukonèení
  Kupující mùže kdykoliv podle svého rozhodnutí ukonèit tuto objednávku, jak mu to vyhovuje, zèásti nebo celou, a na základì písemné výpovìdi. Pøíkaz k zastavení objednávky nebo jiná forma písemného oznámení, která Prodávajícího vyzývá k okamžitému ukonèení plnìní podle této nákupní objednávky zakládá povinnost Prodávajícího okamžitì zastavit práci a pøijmout opatøení nutná k minimalizaci dopadu takové výpovìdi. Pokud Kupující nedoruèí Prodávajícímu písemné oznámení k obnovení práce do dvaceti (20) dnù po pøíkazu k zastavení práce, bude tato nákupní objednávka považována za ukonèenou z dùvodù na stranì Kupujícího, a to k dvacátému prvnímu (21.) dni po vystavení pùvodního pøíkazu k zastavení práce. Nárok Prodávajícího nepøevýší prokázané náklady, které vznikly v souvislosti s plnìním této nákupní objednávky pøed doruèením výpovìdí, a v žádné pøípadì nepøevýší celkovou èástku nákupní objednávky. Kupující pøevede Prodávajícímu splatnou èástku za prokázané a pøimìøené náklady vzniklé v souvislosti s plnìním nákupní objednávky pøed doruèením výpovìdi Kupujícího.

 16. Dodržování právních pŕedpisů.
  Každá strana musí dodržovat všechny platné zákony, vč. státní kontroly vývozu, zákonů na ochranu osobních údajů a protikorupčních zákonů, aniž by to však bylo omezeno pouze na tyto zákony.

 17. Etické chování.
  Dodavatel potvrzuje, že si prostudoval Kodex obchodního chování obchodního partnera společnosti Unisys a že souhlasí s dodržováním tohoto Kodexu v souvislosti s plněním podle této smlouvy
  Unisys Business Partner Code of Business Conduct

 18. Prodlení
  Pokud vznikne skuteèný nebo potenciální pracovnìprávní spor nebo v jiném pøípadì, který leží mimo kontrolu a není zavinìn jednáním nebo nedbalostí na stranì Prodávajícího a zpùsobí nebo mùže zpùsobit prodlení v Dodávce, Prodávající okamžitì doruèí písemné oznámení o prodlení Kupujícímu, spolu se všemi relevantními informacemi o prodlení. Dále Prodávající provede pøimìøené kroky vedoucí k pøekonání èi odstranìní dùvodu prodlení a minimalizaci škod zpùsobených takovým prodlením Kupujícímu a obnoví plnìní (dojde-li k jeho pøerušení), jakmile je dùvod prodlení odstranìn. V pøípadì, že plnìní na stranì Prodávajícího je v prodlení nebo se oèekává, že bude v prodlení, po dobu delší než pìt (5) obchodních dnù, Kupující na základì písemného oznámení doruèeného Prodávajícímu mùže vypovìdìt nákupní objednávku z vlastních dùvodù v souladu s èl. 15 této nákupní objednávky.

 19. Pøevod a subdodavatelská smlouva
  Nákupní objednávka ani povinnost èi právo podle této nákupní objednávky nelze delegovat, postoupit èi uzavøít na nì subdodavatelskou smlouvu bez pøedchozího písemného souhlasu Kupujícího. Pøípadné postoupení, které nebude provedeno v souladu se lhùtami a podmínkami tohoto èlánku, je neplatné a neúèinné.

 20. Reklama
  Prodávající bez pøedchozího písemného souhlasu Kupujícího nebude žádným zpùsobem propagovat èi zveøejòovat skuteènost, že Prodávající uzavøel smlouvou s Kupujícím na provedení Dodávky podle této nákupní objednávky.

 21. Náhrada za škody na zdraví a na majetku
  Prodávající souhlasí, že na své náklady odškodní a zbaví odpovìdnosti Kupujícího, èleny jeho pøedstavenstva, jeho úøedníky, zamìstnance, pøidružené nebo dceøiné spoleènosti, zástupce, zákazníky a koneèné uživatele za jakoukoliv ztrátu, nároky nebo odpovìdnost, mimo jiné také pøimìøené Unisys s.r.o © 29.07.2005 Page 4 of 5 výdaje a náklady na právní služby, za smrt, škodu na zdraví nebo invaliditu osob nebo škodu èi znièení majetku (mimo jiné také ztrátu možnosti užívání majetku nebo pøítomnosti nebezpeèných látek v majetku) zpùsobené nebo vzniklé v dùsledku jednání èi opomenutí na stranì Prodávajícího, jeho zástupcù, dodavatelù nebo zamìstnancù v souvislosti s plnìním této nákupní objednávky. Po dobu plnìní této nákupní objednávky zajistí Prodávající na své vlastní náklady a výdaje platné a úèinné pojištìní s níže uvedeným minimálním krytím, platné pro „pøípady výskytu“ a nikoliv pro „uèinìné nároky“ (není-li uvedeno jinak), pøièemž takové pojištìní musí krýt èinnost vykonávanou podle této nákupní objednávky, mimo jiné také všechna rizika automobilového provozu, majetková rizika a smluvní rizika. Pojištìní bude vždy poskytováno pojišovnami s dobrou povìstí, které jsou pro Kupujícího pøijatelné a v souèasnosti disponují ratingem podle A.M. Bests Insurance Rating nejménì A-X a jsou oprávnìny podnikat v zemi/zemích, státì/státech nebo provincii/provinciích, kde dochází k plnìní nákupní objednávky. Prodávající zajistí platnost pojištìní s následujícím minimálním krytím:

  1. pojištìní odpovìdnosti zamìstnavatele - v souladu se zákoníkem, pøedpisy nebo vládním naøízením státu, zemì, teritoria nebo provincie, kde je provádìno jakékoliv plnìní, pøièemž odpovìdnost zamìstnavatele bude pojištìna na minimální èástku 500 000,- USD na jednu událost,
  2. Povinné pojištìní komerèní použití motorových vozidel platné pro všechna vlastnìná, nevlastnìná a pronajatá vozidla, používaná v souvislosti s plnìním této nákupní objednávky, s minimálním pojistným krytím ve výši 2 mil. USD na jednu událost škody na zdraví nebo majetku,
  3. všeobecné komerèní pojištìní pokrývající celou øadu událostí, mimo jiné také škody na zdraví a majetku, smluvní odpovìdnost, produkty a dokonèenou èinnost, subdodavatele a škody vzniklé z propagace s kombinovaným jednotlivým limitem nejménì 2 mil. USD za jednu událost škody na zdraví nebo majetku a
  4. je-li nutné, pojištìní profesní odpovìdnosti pro èinnosti provádìné v souvislosti s touto nákupní objednávkou s limitem nejménì 5 mil. USD za jednu událost (platné pro „výskyty pøípadu“).

   

 22. V takových pojistkách, s výjimkou pojištìní profesní odpovìdnosti, bude Kupující, èlenové jeho pøedstavenstva, úøedníci, zamìstnanci a zástupce uvedeni jako doplòkoví pojištìní, platných pro èinnosti provádìné v souvislosti s touto nákupní objednávkou. Všechny pojistky budou stanovovat, že krytí nelze významným zpùsobem zmìnit, zrušit nebo neobnovit bez pøedchozího písemného oznámení Kupujícímu, doruèeného nejménì tøicet (30) dnù pøedem. Podmínky pojištìní stanovené v této nákupní objednávce nemají za cíl a nebudou vykládány, jako že upravují, omezují nebo snižují odškodnìní poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu podle této nákupní objednávky nebo omezující odpovìdnost Prodávajícího podle nákupní objednávky na pojistné limity, které je Prodávající povinen zajistit podle této nákupní objednávky nebo jiným zpùsobem. Prodávající pøedloží Kupujícímu potvrzení o uzavøení pojistných smluv na krytí vyžadované podle nákupní objednávky pøedtím, než zaène tuto nákupní objednávku plnit. Takové pojištìní bude základní, nebude se podílet a nebude pøevyšovat krytí, které mùže zajistit Kupující. Pojištìní Prodávajícího bude stanovovat ustanovení o oddìlitelnosti podílu. Pojistné krytí podle takových pojistek platí samostatnì pro každého pojištìného, pro kterému jsou vzneseny nároky nebo podána žaloba, a to stejným zpùsobem, jakým by byl kryt pojištìný, kdyby pojistka platila pouze pro jednu stranu. Zahrnutí dodateèných pojištìných nezvýší pojistné limity.

 23. Nebezpeèné chemikálie a nebezpeèné látky
  Pøed odesláním nebo pøevodem nebezpeèných chemikálií, v souladu s definicí uvedenou v zákonu o ochranì zdraví na pracovišti a bezpeènosti práce („OSHA“) poskytne Prodávající Kupujícímu kompletní a aktuální bezpeènostní záznamové listy a øádnì oznaèí všechny nebezpeèné chemikálie v souladu se standardem pro komunikaci nebezpeèí OSHA (29 CRF, èást 1910.1200 a násl.). Expedice nebo pøevod nebezpeèných látek (podle definice v naøízení Ministerstva dopravy USA a pøíloze A federálního standardu è. 313A) Prodávajícím bude v souladu s požadavky naøízení Ministerstva dopravy USA stanovenými v 40 CRF, èást 171 a násl.

 24. Vztah smluvních stran
  Prodávající a Kupující jsou nezávislými stranami. žádné ustanovení této nákupní objednávky nebude vykládáno, jako že zakládá partnerskou spoleènost, spoleèný podnik, licenci, pracovnìprávní nebo mandátní vztah mezi smluvními stranami. žádná strana nemá moc ani oprávnìní pøijímat závazky jménem druhé smluvní strany.

 25. Vzdání se práva
  Pokud kterákoliv smluvní strana neuplatní své právo nebo opravný prostøedek, neznamená to, že se takových práv nebo opravných prostøedkù vzdává.

 26. Celistvost dohody
  Pokud jiná dohoda výslovnì neodkazuje a neèiní nedílnou souèást z této nákupní objednávky (nebo jinak neèiní tuto nákupní objednávku doplòkem takové dohody) a takové dohoda stanovuje poøadí priority, pøedstavuje tato nákupní objednávka, spolu s pøípadnými daty uvedenými v èl. 3 této nákupní objednávky, celou dohodu a výhradní stanovení podmínek spolupráce smluvních strany, co se týèe koupì prodeje Dodávky podle této nákupní objednávku, a ruší platnost a nahrazuje všechna pøedchozí jednání, komunikace, prohlášení nebo dohody mezi smluvními stranami. Tuto nákupní objednávku nelze upravovat, Unisys s.r.o © 29.07.2005 Page 5 of 5 pozmìòovat ani opatøit dodatkem jinak než v písemné formì a s podpisem oprávnìných nákupèích Kupujícího. Pokud se nìkteré ustanovení této nákupní objednávky stane nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným na základì rozhodnutí soudu pøíslušné jurisdikce, zùstávají všechna ostatní ustanovení v plné platnosti a úèinnosti.

 27. Rozhodné právo
  Tato nákupní objednávka se øídí zákony Spoleèenství Pennsylvania, bez vzniku konfliktù mezi právními zásadami. Úmluva OSN o mezinárodních smlouvách pro prodej zboží a èl. 3 až 9 (vèetnì) Jednotného obchodního zákoníku pro tuto nákupní objednávku neplatí. Smluvní strany výslovnì souhlasí, že se rozhodli „neuplatòovat“ a neøídit se zákonem o jednotných transakcích poèítaèových informací (UCITA) nebo podobným zákonem.

 28. Trvání platnosti
  Ustanovení této nákupní objednávky, které by svou podstatou mìlo rozumnì platit i po ukonèení této nákupní objednávky, zùstává platné a vymahatelné i takové ukonèení.

 29. Omezení odpovìdnosti
  V žádném pøípadì neponese Kupující odpovìdnost za žádné vedlejší, nepøímé, zvláštní, následné škody nebo škody nad bìžnou kompenzaci, pøestože Kupující vìdìl nebo mìl vìdìt o možnosti vzniku takových škod.

 30. Doplòková ustanovení k vládním smlouvám Dodávky, které zahrnují nebo jsou pøedmìtem vládní smlouvy, se øídí ustanoveními uvedených v pøiloženém doplòku, který tvoøí souèást této nákupní objednávky.

  Dodavatel prohlašuje a zaruèuje, že ve vztahu k elektrickému a elektronickému zaøízení, které poskytuje podle této objednávky za úèelem importu nebo dodávky po datu 13. srpna 2005 do èlenské zemì Evropské unie, splní povinnosti "výrobce" definované a stanovené ve Smìrnici Evropské komise OEEZ o odpadních elektrických a elektronických zaøízeních ve znìní pozdìjších pøedpisù. Dodavatel se zavazuje pøevzít veškerou odpovìdnost za financování a zajištìní odstranìní takovéhoto elektrického a elektronického zaøízení na konci jeho životnosti vèetnì sbìru, obnovy, recyklace a odstranìní od spoleènosti Unisys, jejích zákazníkù pøípadnì dalších koncových uživatelù, pokud bylo zaøízení importováno do èlenské zemì EU dodavatelem nebo pokud zaøízení nese obchodní jméno èi znaèku dodavatele.

  Pokud jde o elektrické a elektronické zaøízení poskytnuté dodavatelem podle této objednávky za úèelem importu nebo dodávky dne 13. srpna 2005 nebo pøed tímto datem, dodavatel zajistí odstranìní takovéhoto elektrického a elektronického zaøízení na konci jeho životnosti vèetnì sbìru, obnovy, recyklace a odstranìní od spoleènosti Unisys, jejích zákazníkù pøípadnì dalších koncových uživatelù, pokud je takovéto zaøízení dodavatele nahrazováno

  Unisys Business Partner Code of Business Conduct